Przykładowy news

To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. 

Więcej >
RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak ul. Królewicza Kazimierza 4c, 71-550 Szczecin. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Królewicza Kazimierza 4c, 71-550 Szczecin.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym w celu realizacji badań laboratoryjnych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane przetwarzane przez administratora przechowywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami w laboratorium.

Dane osób, które przetwarzane są w Zakładzie Badania Wód i Ścieków Jacek Kubiak ul. Królewicza Kazimierza 4c, w Szczecinie nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.