Przykładowy news

To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. To jest przykładowy news, który można zmienić lub dodać z poziomu naszego CMS'a. 

Więcej >
Zakres analiz
Lp. Nazwa wskaźnika Metody analiz i pomiarów Norma
1. Poniżej zestaw podstawowych badanych wskaźników Inne wskaźniki po uzgodnieniu metodyki wg. Polskich Norm oraz Standard Methods for Examination of water and wastewater (2005)
2. Azot amonowy - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-ISO 7150-1:2002
3. Azot azotanowy - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-87/C-04576.07
4. Azot azotynowy - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-EN 26777:1999
5. Azot Kjeldahla - metoda specyficzna PN-EN 25663:2001
6. BZT5 - metoda specyficzna

PN-EN 1899-1

PN-EN 1899-2

7. ChZTCr - metoda specyficzna PN-ISO 6060; 2006
8. Indeks nadmanganianowy - metoda specyficzna PN-EN ISO 8467: 2001
9. Chlor wolny i całkowity - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-ISO 7393-2+Ap2: 1997
10. Chlorki - metoda objętościowa (miareczkowa) PN-ISO 9297: 1994
12. Cyjanki - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) PN-80/C-04603-1
14. Fenol (indeks fenolowy) - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-ISO 6439: 1994
15. Fluorki - metoda z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej PN-78/C-04588.03
16. Fosfor ogólny i fosforanowy - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa PN-EN ISO 678: 2006+Ap1; 2010+Ap2::2010
17. Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) - oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów jelitowych po uprzedniej flotacji próbek roztworem ZnSO4, odwirowaniu i dekantacji

 
18. Metale (Co, Cu, Cr, Zn, Pb, V, Ni, Mn, Fe, Hg, Ag) - ASA z atomizacją bezpłomieniową PN-EN ISO 15586
19. Ogólny węgiel organiczny (OWO) - metoda specyficzna PN-C-04633-3:1994
20. pH - metoda elektrometryczna

PN-90/C-045540.01

ISO 10523:2008

21. Potas - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) PN-ISO 9964-2/Ak
22. Pzrewodność wody właściwa - konduktometryczna PN-EN 27888: 1999
23. Sód - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) PN-ISO 9964-1/Ak
24. Siarczany - turbidymetryczna PN-79/C-04566.10
25. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym - metoda specyficzna PN-86/C-04573.01
26. Substancje powierzchniowo czynne anionowe - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) PN-EN 903: 2002
27. Substancje powierzchniowo czynne niejonowe - spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa (fotokolorymetria) PN-ISO 7875-2: 2002
28. Temperatura - termometria, pomiar in situ podczas pobierania próbki -
29. Tlen rozpuszczony w wodzie - metoda Winklera PN-EN 25813: 1997
30. Węglowodory ropopochodne - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 9377-2: 2003
31. Twardość wody (sumaryczna zawartość Ca i Mg) - metoda miareczkowa PN-ISO 6059: 1999
32. Zawiesiny łatwoopadające - metoda objętościowa -
33. Zawiesiny ogólne - metoda grawimetryczna (wagowa) PN-EN 872: 2007+Ap1: 2007
34. Pobór prób - woda, osady, ścieki PN-ISO 5667:4, 5, 6, 10: 2003; 1997
Wykonujemy równiez inne analizy zgodnie z zyczeniem Klienta posługujac sie metodami podawnym przez Polskie i Europejskie Normy, normy EPA, a także podawanymi przez uznane podręczniki metodyczne  (Standard Methods of Examination of Water and Wastewater, 2010, New York)